Belépés     Regisztráció     Saját mappa     Súgó  

Megtekintett termékek


Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Süle Zsoltné (székhely: 7623 Pécs, Semmelweis utca 8.) nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, adószám: (64445148-1-22

által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A jelen Szabályzat célja, hogy Süle Zsoltné által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).


Üzemeltető:

Süle Zsoltné egyéni vállakozó
Székhelye: 7623 Pécs, Semmelweis utca 8.
Adószám: 64445148-1-22
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH 01984-0001
Kereskedelmi tevékenység nyilvántartási szám: 237/2/2009 
Bejegyző szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Telefonszám: +36-30-482-86-02
E-mail cím: gyerekshop@gyerekshop.hu

Bankszámlaszám: Süle Zsoltné
Otp bank
11773315-01369124-00000000

Adatkezelés jogalapja

Süle Zsoltné a www.gyerekshop.hu webáruház általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja

Süle Zsoltné a www.gyerekshop.hu webáruház adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása illetve a hírlevélre feliratkozottak részére hírlevelek kiküldése.

Személyes adatok köre:

Vásárlónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:

-     név (vezeték- és keresztnév)
-     e-mail cím
-     szállítási és számlázási cím
-     telefonszám

Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell megadni:

-     keresztnév (vagy más megszólítás)
-     e-mail cím

Felelősség:

Süle Zsoltné a www.gyerekshop.hu webáruház vezetője a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Süle Zsoltné jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.
A Süle Zsoltné a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője a fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Süle Zsoltné a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben az Süle Zsoltné a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.


Adatkezelés időtartama

A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Vásárló a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az  gyerekshop@gyerekshop.hu e-mail címen. Süle Zsoltné a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség)

Személyes adatot megismerő személyek köre

A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen Süle Zsoltné jogosult megismerni. Süle Zsoltné a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben arra a megrendelés feldolgozása, vagy a webáruház üzemeltetése miatt szükség van. (Pl: csomag kézbesítés, futárszolgálatok).

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

Süle Zsoltné a honlap üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet  igénybe, aki a Süle Zsoltné  a www.gyerekshop.hu webáruház  üzemeltetőjével kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Süle Zsoltné az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Szerver, tárhely:
Kerekes András EV.

Címe: 7625 Pécs, Zerge utca 45.
E-mail: tarhely@gyerekshop.hu
Telefon:+ 36 30-335-6264

Futárszolgálatok: 
- Magyar Posta Zrt
Budapest, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Postacíme: Budapest 1540

- DPD Hungária Kft, 
Budapest, Késmárk utca 14/b, 1158

- SPRINTER Futárszolgálat Kft.
1097 Budapest, Táblás utca 39

-FOXPOST Zrt
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Számlák készítése: 
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2000 Szentendre,
Táltos utca 22. B. ép.

Könyvelés:
Gordius-Nosster Bt
Pécs, Kővirág u 37. 7634

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

Adatok módosítása

Vásárló adatainak módosítását az alábbi módokon kérheti, illetve hajthatja végre:

-    Vásárló kérheti Süle Zsoltnét a személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy helytelenül megadott adatok). Módosítást a Süle Zsoltné írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt az gyerekshop@gyerekshop.hu e-mail címre kell küldeni.

-    Vásárló személyes adatait a weboldalra történt  bejelentkezést követően önmaga is meg tudja változtatni a „saját mappa" menüpontban

-    hírlevélről történő leiratkozás a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan kérhető, illetve törlési kérelem küldhető a gyerekshop@gyerekshop.hu e-mail címre is.
     Közvetlen link: https://www.gyerekshop.hu/hirlevel_leiratkozas

Az adatbiztonság

Süle Zsoltné egyéni vállakozó a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli.

Süle Zsoltné egyéni vállakozó megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek érdekében az adatkezelési, illetve adatvédelmi jogszabályok és az adatok jogosulatlan hozzáférés elleni védelme érvényre juttatásához szükségesek.

F) A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban és e jogok gyakorlásának módja

Mindenki jogosult tájékoztatást kérni a kezelt adatairól, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

Süle Zsoltné egyéni vállakozó a tájékoztatást írásban, a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adja meg. A Dmkert Kft. a tájékoztatást kizárólag a törvény által kötelezően előírt esetekben tagadja meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető a kezelt adat helyesbítése is. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt Süle Zsoltné egyéni vállakozó helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, amennyiben

  • azoknak kezelése jogellenes;
  • ha az érintett a személyes adatainak törlését kéri;
  • azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható;
  • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;
  • a törlést bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett a törlést írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.

Süle Zsoltné egyéni vállakozó zárolja a személyes adatot, amennyiben az arra jogosult ezt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kéri, vagy a rendelkezésére álló információk szerint a jogosult által kért adattörlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a törlést kizárta.

Süle Zsoltné egyéni vállakozó megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyessége vagy pontossága vitatott, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről, illetve az ezekre irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban – az érintett hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival és a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatóval együtt.

A személyes adatok kezelése ellen az arra jogosult az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben tiltakozhat.

Egyéb rögzített adatok

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb).

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Süle Zsoltné a látogató, Vásárló számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Vásárló korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Vásárlónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A Vásárlók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a Vásárlók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:
-     Analitika, követés cookie
-     Webhelyen keresztüli követés
-    Bejelentkezési, Vásárló azonosító session cookie vagy más néven átmeneti cookie: a session cookie-k a Vásárló látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Süle Zsoltné
 a www.gyerekshop.hu webáruház Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.


A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben
-    hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
-    hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
-    hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
-    hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 

Cookiek és alkalmazásuk

Annak érdekében, hogy honlapunk látogatásakor minél nagyobb kényelmet biztosítsunk látogatóinknak, a termékkínálatunk megjelenítéséhez cookiekat alkalmazunk. 
A cookie (http süti) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. 
A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik tartalmát, hogy azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak.
Vagyis: A süti a weboldal által létrehozott fájl, amelynek segítségével a honlap a felhasználó számítógépén közvetlenül tárolhat információt. Így képesek például megjegyezni a weboldalak a személyes beállításokat illetve a későbbiekben a honlapra visszatérve a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. 
Természetesen beállítható, hogy böngészője ne tárolja a sütiket. 


Facebook

A www.gyerekshop.hu oldalon lévő Facebook közösségi modul adatforrása a www.facebook.com webhelyen regisztrált felhasználó nyilvános, közzétett saját profilképe. Az adatkezelés időtartamára, és módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal felhasználásra vonatkozó általános szabályzata (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), és adatvédelmi irányelve (http://www.facebook.com/about/privacy/) szerint történik.

Hírlevél

Süle Zsoltné  a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője a Honlapon lehetővé teszi a Vásárlók számára, hogy a regisztrációtól függetlenül feliratkozzanak a hírlevélre a kezdőoldal alján található „Hírlevél feliratkozás” menüponton belül, a "regisztráció" menüben, és a regisztrációt- bejelentkezést követően  a "saját mappa" menüben.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre pedig hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket Süle Zsoltné a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője csak a Vásárló kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Vásárló  korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti Süle Zsoltné a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője részére küldött levél, e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással, vagy a bejelentkezést követően  a "saját mappa" menüben. Ebben az esetben Süle Zsoltné  a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője a Vásárló minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Vásárlót.  

Hírlevélről leiratkozás: https://www.gyerekshop.hu/hirlevel_leiratkozas

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása:

Süle Zsoltné a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Vásárlót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Vásárlók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.


Adatkezelésben érintettek jogai:

- Tájékoztatáshoz való jog
Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók Süle Zsoltné 
 a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetőjétől bármikor írásban, Süle Zsoltné  a www.gyerekshop.hu webáruház címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az gyerekshop@gyerekshop.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. 

E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Süle Zsoltné a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mailcíméről küldik.

Amennyiben a Vásárló kéri, a Süle Zsoltné a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó és Süle Zsoltné  a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Süle Zsoltné  a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Süle Zsoltné  a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetőjéhez fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

-    Adatok helyesbítése, törlése, zárolása

A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Süle Zsoltné  a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Süle Zsoltné  a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője a szükséges időtartamig megőrzi.

Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. Süle Zsoltné a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha Süle Zsoltné  a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

-    Adatkezelés elleni tiltakozás
 Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Süle Zsoltné 
www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Jogorvoslati lehetőségek

A Vásárló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

1.    Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy

2.    a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshető Süle Zsoltné  a www.gyerekshop.hu webáruház üzemeltetője az gyerekshop@gyerekshop.hu e-mail címen.

 

 


Szeretnél értesülni az új feltöltésekrõl?
Te vagy a(z) 116564001. látogató  
Adatvédelmi nyilatkozat | ÁSZF | Kedvencekhez |